PROFIL PRACOWNIKA: Elwira Kaczyńska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zatrudniona w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego na stanowisku profesora uczelni (od roku 2016).

BIOGRAM

1. Edukacja.

  • 1990–1995 Studia magisterskie filologii klasycznej na Uniwersytecie Łódzkim
  • 1995–1999 Studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego
  • 1996–1998 Międzynarodowa Podyplomowa Humanistyczna Szkoła Europy Środkowo-Wschodniej (Lwów–Warszawa–Lwów)


2. Kariera akademicka.

1995 Magister filologii klasycznej na podstawie pracy magisterskiej pt. Dzeus Diktajski i jego kult na Krecie (promotor: prof. dr hab. Ignacy Ryszard Danka).

1999 Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie dysertacji doktorskiej pt. Kreta i Kreteńczycy w twórczości Kallimacha z Cyreny (promotor: prof. dr hab. Ignacy Ryszard Danka).

2013 Doktor habilitowana w zakresie językoznawstwa na podstawie monotematycznego cyklu poświęconego leksyce greckiej.

2016 Profesor UŁ (profesor uczelni).

ZAINTERESOWANIA

1. Zainteresowania naukowe.

Moje zainteresowania naukowe dotyczą kilku pokrewnych dziedzin humanistyki od szeroko pojętej filologii klasycznej począwszy, poprzez religioznawstwo, mykenologię, literaturoznawstwo i językoznawstwo.

1.1. Religioznawstwo porównawcze..

1.2. Mykenologia.

1.3. Literaturoznawstwo.

1.4. Językoznawstwo historyczno-porównawcze.

1.5. Leksykografia grecka.

1.6. Dialektologia grecka.

1.7. Onomastyka grecka.

1.8. Zagadnienia kreteńskie.

1.9. Inne pola badawcze: epigrafika, etymologia, fauna i flora śródziemnomorska, geografia świata antycznego, medycyna antyczna, patrologia.

Mój rozwój naukowy można doskonale prześledzić na przykładzie tematyki najważniejszych rozpraw wymaganych do uzyskania kolejnych stopni naukowych: moja praca magisterska (1995) dotyczyła religii wczesnogreckiej i miała charakter religioznawczy; moja dysertacja doktorska z zakresu literaturoznawstwa (2000) odnosiła się do poezji hellenistycznej i kultury antycznej. Stopień doktora habilitowanego uzyskałam na podstawie cyklu 18 publikacji dotyczących leksyki greckiej.

W roku 2018 wybrałam dwie wiodące dyscypliny: językoznawstwo (75%) oraz literaturoznawstwo (25%).

OSIĄGNIECIA

Stypendia:

W latach 2001 i 2002 byłam dwukrotną stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Ponadto byłam stypendystką Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (2001) i Fundacji A. Onassisa (2003).


Staże zagraniczne:

Pięciokrotnie przebywałam na stażach zagranicznych:

1. Ukraina, Lwów, 6 VII – 4 VIII 1996 (Międzynarodowa Podyplomowa Humanistyczna Szkoła Europy Środkowo-Wschodniej).

2. Ukraina, Lwów, 22 – 29 VIII 1997 (Międzynarodowa Podyplomowa Humanistyczna Szkoła Europy Środkowo-Wschodniej).

3. Ukraina, Sewastopol, 13 VIII – 3 IX 1999 (Narodowy Historyczno-Archeologiczny Rezerwat-Muzeum „Chersonez Taurydzki” w Sewastopolu).

4. Włochy, Rzym, 1 XI – 31 XII 2001 (Fundacja z Brzezia Lanckorońskich, Polska Akademia Umiejętności).

5. Grecja, Ateny – Kreta, 1 II – 31 VII 2003 (Fundacja A. Onassisa).


Kwerendy biblioteczne i archiwalne:

1. Włochy, Rzym, IX 2002.

2. Grecja, Iraklio, VII 2003, Muzeum Historyczne Krety.

3. Grecja, Ateny, IX 2004.

4. Włochy, Rzym, II 2006.


Nagrody rektorskie:

Otrzymałam nasiępujące nagrody Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowe:

2001 nagroda Rektora UŁ zespołowa II stopnia za książkę i cykl prac mykenologicznych,

2002 nagroda indywidualna I stopnia za cykl prac dotyczących twórczości Kallimacha z Cyreny,

2005 nagroda indywidualna III stopnia za cykl prac z zakresu religioznawstwa indoeuropejskiego,

2007 nagroda zespołowa III stopnia za cykl prac z zakresu językoznawstwa indoeuropejskiego.

2018 nagroda Rektora UŁ indywidualna II stopnia w roku 2018 za cykl 12 prac naukowych dotyczących dialektologii kreteńskiej.

2019 nagroda Rektora UŁ indywidualna III stopnia w roku 2019 za cykl publikacji dotyczących hydronimii kreteńskiej.


Odznaczenia państwowe:

2012 Brązowy Krzyż Zasługi.


Do roku 2016 opublikowałam 87 publikacji naukowych.

Bibliografia naukowa od roku 2016:


2016

88. Two Indo-European Verbal Roots *leĝ- and *sleĝ- in the Light of Old and New Lexical Data, „The Journal of Indo-European Studies” 44(1–2), 2016, s. 147–168.

89. O imionach bogów narodu rzymskiego – Diowisa i Wediowisa / De nominibus deorum populi Romani Diovis et Vediovis (Aulus Gellius, Noctes Atticae V 12), „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” 26(1), 2016, s. 139–156.

90. The Germanic mythical hero *Askiz in Tacitus’ Germania and Old Nordic sources, [w:] Power and Speech: Mythology of the Social and the Sacred, edited by Marcin Lisiecki, Louise Milne, Nataliya Yanchevskaya, Pracownia Wydawnicza EIKON, Toruń 2016, s. 105–115. (współaut.)

91. Epimenides’ Tale of the Birth of Zeus, „Graeco-Latina Brunensia” 21(2), 2016, s. 169–179.

92. Dialekt kreteński języka nowogreckiego – próba opisu na bazie materiału hydronimicznego, cz. 3: Zjawiska fonetyczne i morfologiczne ograniczone terytorialnie, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 63, 2016, s. 35–51.

93. Rozważania o domniemanym slawizmie w dialekcie kreteńskim języka nowogreckiego, „Roczniki Humanistyczne” 64, 2016, z. 6, s. 31–50.

94. Saradawotano – kreteńskie panaceum, „Farmacja Polska” 72, 2016, nr 11, s. 737–744.

95. Rozważania nad kreteńskim hydronimem Κυμαῖος, „Roczniki Humanistyczne” 64, 2016, z. 3, s. 5–16.

2017

96. Modern Greek Terms for Amphibians in Crete, „Eos” 104(1), 2017, s. 107–116. (współautor: Krzysztof Tomasz Witczak).

97. O arabskiej genezie wyrazu nowogreckiego κατσαμπάς, „Roczniki Humanistyczne” 65, 2017, z. 6, s. 33–53.

98. Отойконимические гидронимы Крита [Kreteńskie hydronimy pochodzące od nazw miejscowych / Cretan Hydronyms Derived from Settlements Names], „Voprosy Onomastiki” 14(1), 2017, s. 65–86.

99. Wyjątkowy bałkanizm anatolijskiego pochodzenia, „Prace Językoznawcze” 19(3), 2017, s. 53–69. (współaut.)

100. Klaudiusz Elian o nazwach cykad, „Symbolae Philologorum Posnaniensium” XXVII(2), 2017, s. 41–53. (współaut.)

2018

101. Kreteńskie hydronimy utworzone od apelatywów określających cechy wody i jej koryta, „Prace Językoznawcze” 20, 2018, z. 2, s. 53–74.

102. Kreteńskie hydronimy pochodne od nazw terenowych, „LingVaria” 13, 2018, z. 2(26), s. 203–217.

103. Z problematyki polskiej normy językowej: dema czy demu?, „Poradnik Językowy” 2018, z. 7, s. 23–38.

104. Tajemnicza roślina wróżebna potwierdzająca wzajemność w miłości, „Roczniki Humanistyczne” 66, 2018, z. 3, s. 93–108.

105. Zielarstwo w okresie mykeńskim na przykładzie „katalogów ziół” (MY Ge 602‒608), „Farmacja Polska” 74, 2018, nr 5, s. 277–287.

106. The Thessalian and Cretan Name for ‘Bottle Gourd’, „Roczniki Humanistyczne” 66, z. 3, 2018, pp. 59–79. (współaut.)

107. Klaudiusz Elian o nazwach młodych zwierząt (De natura animalium VII 47), „Symbolae Philologorum Posnaniensium“ 28, 2018, z. 1, s. 33–48.

108. Greckie nazwy dużych zwierząt morskich w świetle relacji Klaudiusza Eliana (O naturze zwierząt IX 49), „Symbolae Philologorum Posnaniensium” 28, 2018, z. 2, s. 43–56. (współaut.)

2019

109. Elementy katharewusy w języku nowogreckim na przykładzie apelatywnych określeń sklepów branżowych, „Prace Filologiczne” 73, 2019, s. 105–125. [40 pkt.]

110. Laconian βοῦα ‘band of boys’ as a Collective Noun, „Graeco-Latina Brunensia” 24, z. 1, 2019, s. 93–103. [40 pkt.]

111. Słowianie na Krecie w świetle faktów językowych, „Jezikoslovni Zapiski“ 25(2), 2019, s. 143–160. (współaut.) [20 pkt.]

112. Further Turkish Loanwords in the Cretan Dialect of Modern Greek, „Folia Orientalia” 56, 2019, s. 231–240. (współaut.)

113. Najstarsza umowa gwarantująca bezpłatną usługę medyczną, [w:] S. Konarska-Zimnicka, L. Kostuch, B. Wojciechowska (red.), Medicina antiqua, mediaevalis et moderna. Historia – filozofia – religia, Kielce 2019: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 39–58. [20 pkt.]

114. Późnolakońska nazwa rzepy, „LingVaria”14, z. 1(27), 2019, s. 279–292. (współaut.) [40 pkt.]

115. Św. Izydor z Sewilli, O rzekach (Etymologiae XIII 21: De fluminibus), „Vox Patrum” 71, 2019, s. 631–658. [100 pkt., od 16 VII 2023 140 pkt.]

116. Nazwy faunistyczne w hydronimii kreteńskiej, K. Rutkowski, A. Rygorowicz-Kuźma (red.), Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Zofii Abramowicz, Białystok 2019: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 285–304. [20 pkt.]

117. Ausgestorbene Meeresküstenungetüme τροχοί resp. rotae, „Erga-Logoi“ 7(2), 2019, s. 7–18. (współaut.) [100 pkt.]

118. Cicadas in the Hesychian Lexicon, „Graeco-Latina Brunensia” 24, z. 2, 2019, s. 53–65. (współaut.) [40 pkt.]

119. Sirenen des Mittelmeerraums im Lichte der Überlieferung Aelianus’ (De natura animalium XIII 20, XVII 6, XVII 28), „Živa Antika“ 69, 2019, s. 7–18. (współaut.)

120. The undying controversy of the presence of Slavs on the island of Crete. Remarks on a new book by Pantelis Haralampakis, „Studia Ceranea” 9, 2019, s. 725–733. (współaut.) [40 pkt., od 16 VII 2023 100 pkt.],

121. Przywilej króla Polski Władysława IV Wazy z roku 1645 zezwalający na osiedlenie się franciszkanów iryjskich w mieście Wieluniu,„Rocznik Wieluński“ 19, 2019, s. 123–128.

2020

122. Polityka metonomastyczna niepodległej Grecji na przykładzie ojkonimii Krety, „Acta Onomastica” 61/1, 2020, s. 76–101. [40 pkt.]

123. The Sea-Leopard and the Oxyrrhynchus Shark (Ael. NA 11, 24), „Philologia Classica” 15(1), 2020, s. 37–46. (współaut.) [200 pkt.]

124. Old Indic lardayati and the Indo-European Root *lerd-, „The Journal of Indo-European Studies“ 48(3–4), 2020, s. 416–424. [100 pkt.]

125. Klaudiusz Elian o „zającu morskim” żyjącym w Oceanie Indyjskim (NA XVI 19), „Nowy Filomata” 24(2), 2020.

2021

126. Considerations on Two Cruces Philologorum (Ael. NA 15, 15), „Philologia Classica” 16(1), 2021, s. 32-39. [200 pkt.]

127. Lakońskie nazwy palmy daktylowej i gałęzi palmowej, „Roczniki Humanistyczne“ 66, z. 3, 2021, s. 47–61. [100 pkt.]

128. Misje kojskich lekarzy na Krecie w świetle źródeł epigraficznych, „Almanach Historyczny“ 23(2), 2021, s. 79–108. [70 pkt.]

2022

129. Reflections on the Hesychian lemma βουρικυπάρισσος, „Philologia Classica“ 17(1), 2022, s. 60–76. [200 pkt.]

130. Reflections on a Cretan Gloss Denoting a Salt Source, "Greek, Roman and Byzantine Studies" 62(2), 2022, s. 148-160. [140 pkt.]

131. Św. Izydor z Sewilli o dniach, nocy i tygodniu (Etymologiae V 30–32: De diebus, de nocte, de hebdomada), „Vox Patrum” 83, 2022, s. 473–506. [100 pkt., od 17 VII 2023 - 140 pkt.]

132. owo krąży w świecie. Rozważania nad internacjonalizmem lordoza i jego indoeuropejską genezą, „Świat i Słowo” 39(2), 2022, s. 281–295.[70 pkt., od 17 VII 2023 - 100 pkt.]

133. Lekarz Hermiasz z Kos w świetle źródeł epigraficznych (Hermias of Kos, the physician, in the light of epigraphic sources), „Symbolae Philologorum Posnaniensium” 32(1), 2022, s. 7–39. [70 pkt.]

2023

134. Grecki apelatyw κόρθῡς ‘garście zżętego zboża, pokosy’ i jego relacja do polskiego dialektyzmu króda ‘sterta snopów na polu’, „Prace Językoznawcze” 25(2), 2023, s. 197–211.[100 pkt.]

135. Greckie wyrazy βόρατον, βράθυ, βουρί jako przykłady zapożyczenia wielokrotnego [The Greek words βόρατον, βράθυ, βουρί as examples of multiple borrowings], „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” 33(1), 2023, s. 169–187. [70 pkt.]

KONTAKT I DYŻURY

telefon aktualny w przypadku zajęć stacjonarnych: 42-665-53-71

Pomorska 171/173 90-236 Łódź