PRAKTYKI ZAWODOWE

Zasady odbywania kierunkowych praktyk zawodowych na kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (dotyczy studentów I stopnia II roku)

Podstawa prawna:

 • art. 67 ust. 5 i 6 i art. 107 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia MNiSZW z dnia 27 września 2018 r. w spawie studiów(Dz. U. z 2018 r., poz. 1861 ze zm.),
 • Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 20.01.2021 r. z późniejszymi zmianami;
 • Zarządzenie nr 29 Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2020-2024 z dnia 26.01.2023

Kierunkowy opiekun praktyk zawodowych:

dr Adriana Grzelak-Krzymianowska (dyżury wg semestralnego planu zajęć, p. 4.67)

Kontakt:

e-mail: adriana.grzelak-krzymianowska@uni.lodz.pl

Wymiar praktyk: 28 godzin

Miejsce praktyk:

Praktyki studentów kierunku filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską odbywają się w placówkach kultury (np. teatry, muzea, domy kultury) oraz w placówkach oświatowych, bibliotekach, przedszkolach, wydawnictwach, archiwach, mediach.

Cele:

Zasadniczym celem praktyk zawodowych jest zapoznanie studentów z profilem i specyfiką działalności instytucji kultury takich jak teatry, muzea, domy kultury, biblioteki. Zadaniem praktyk jest aplikacja wiedzy zdobytej na zajęciach dydaktycznych oraz rozwój umiejętności pracy w zespole, pracy pod presją czasu, pracy w środowisku kulturotwórczym oraz zapoznanie studenta z technikami i narzędziami pracy w sektorze kultury.

Ocena praktyk:

Organizator praktyk wystawia studentowi/praktykantowi opisową ocenę odbytej praktyki, uwzględniając obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz ocenę liczbową (w skali 2-5).

Uwagi praktyczne dla studentów:

1. Praktyki są obowiązkowe i stanowią integralną część programu studiów.

2. Praktyki trwają 28 godzin. Należy je zaliczyć w IV semestrze studiów I stopnia.

3. Można je odbyć:

• w dowolnym terminie – w wakacje lub w trakcie roku akademickiego (pod warunkiem niekolidowania praktyk z zajęciami na uczelni),

• w całości (28/30 godz. u jednego pracodawcy) lub w kilku częściach (po kilkadziesiąt godzin u różnych pracodawców),

• w sposób ciągły (codziennie po 8 godzin) lub po parę godzin w umówione z pracodawcą dni tygodnia.

4. Studenci sami szukają pracodawców skłonnych przyjąć ich na praktykę. Miejsce realizacji praktyk zawodowych jest każdorazowo ustalane w porozumieniu z kierunkowym opiekunem praktyk.

5. Praktyki zawodowe są z założenia nieodpłatne. Uniwersytet Łódzki również nie ponosi żadnych opłat z tytułu przyjęcia studenta na praktykę.

6. Nie zezwala się na realizację praktyki w ramach wykonywanej przez studenta pracy zawodowej. Inne formy odbywania praktyki zawodowej typu wolontariat czy obóz naukowy powinny być udokumentowane i realizowane zgodnie z programem studiów w taki sam sposób, jak praktyka zawodowa. Zgodę na inną formę realizowania praktyk wydaje, na pisemną prośbę studenta, właściwy prodziekan ds. kierunku studiów po zapoznaniu się z opinią kierunkowego opiekuna praktyk.

7. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYK

Po znalezieniu pracodawcy należy zgłosić się do kierunkowego opiekuna praktyk (osobiście lub mailowo - za pośrednictwem uniwersyteckiej poczty elektronicznej) z następującymi danymi:

a) dane pracodawcy:

• pełna nazwa firmy/ instytucji (*dodatkowo w języku angielskim)

• dokładny adres (taki jak na pieczątce!)

• NIP

• adres www

• nr telefonu

• imię i nazwisko osoby podpisującej porozumienie o praktykach

• imię i nazwisko opiekuna praktyk z ramienia pracodawcy

• termin praktyk (zgodny z porozumieniem stron)

• ilość planowanych godzin praktyk w danej firmie/ instytucji

*Jeżeli student jest zainteresowany otrzymaniem w suplemencie do dyplomu licencjata informacji o odbytych praktykach w języku angielskim, musi, wraz z innymi danymi, podać również nazwę firmy w języku angielskim (aby można było ją umieścić w systemie USOS).

b) dane studenta:

• imię i nazwisko

• rok studiów

• numer albumu

• uniwersytecki adres mailowy

Po dostarczeniu powyższych danych opiekunowi praktyk studenci odbierają od opiekuna w wyznaczonym przez niego terminie następujące dokumenty:

 • Skierowanie na praktyki podpisane przez kierunkowego opiekuna praktyk

 • Porozumienie o prowadzeniu praktyk zawodowych podpisane przez właściwego prodziekana ds. kierunku studiów

 • Dziennik Praktyk (w wersji elektronicznej lub papierowej) (do pobrania)

 • Karta oceny praktyki  zawodowej (do pobrania)

 • Karta oceny miejsca odbywania praktyk (do pobrania)

Jeżeli student odbywa praktyki u więcej niż jednego pracodawcy, to za każdym razem musi zgłosić się po w/w dokumenty (poza dzienniczkiem praktyk w wersji papierowej) do opiekuna kierunkowego.

8. PO ZAKOŃCZENIU PRAKTYK należy dostarczyć do opiekuna kierunkowego następujące dokumenty:

 • SKIEROWANIE na praktyki (wypełnione, podpisane i podstemplowane przez pracodawcę)
 • POROZUMIENIE o prowadzeniu praktyk zawodowych (podpisane i podstemplowane przez pracodawcę)
 • DZIENNIK PRAKTYK (uzupełniony przez studenta, potwierdzony podpisami i pieczęciami pracodawcy)
 • KARTĘ OCENY PRAKTYK (opieczętowaną i podpisaną przez zakładowego opiekuna praktyk)
 • KARTĘ OCENY MIEJSCA ODBYWANIA PRAKTYK (podpisaną przez studenta)

9. Na podstawie powyższych dokumentów student otrzymuje zaliczenie z praktyk – wpis z oceną

w Dzienniku Praktyk i w protokole w systemie USOS (w semestrze IV 1 stopnia).

10. Obowiązki studenta przebywającego na praktyce:

 • zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem instytucji, w której odbywa praktyki,
 • zapoznanie się i przestrzeganie regulaminu BHP w instytucji,
 • zapoznanie się z ustawą o ochronie danych osobowych,
 • przestrzeganie regulaminu pracy,
 • wykonywanie zadań wynikających z programu praktyk.

11. Obowiązki opiekuna praktyk w instytucji, gdzie przebiega praktyka

 • zapoznanie praktykanta z regulaminem pracy i przepisami BHP,
 • pomoc w wykonywaniu zadań wynikających z programu praktyk,
 • ocena przebiegu praktyk (recenzja pracy praktykanta na ocenę) i wypełnienie oraz podpisanie odpowiednich dokumentów (skierowanie, porozumienie, Dziennik Praktyk, karta oceny praktyk).