FORMULARZE DLA STUDENTÓW

AKTUALIZACJA 03.02.2023 R.

Podanie o wznowienie studiów - pobierz

Wznowienie studiów może nastąpić na konkretny semestr. Podanie o wznowienie studiów należy złożyć w dziekanacie kierunkowym na początku semestru (tj. w okresie luty-marzec lub wrzesień -październik).

1) skreślenie z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej

Jeśli wznowienie nastąpi przed upływem roku od daty skreślenia, to konieczne jest powtórzenie seminarium dyplomowego z ostatniego semestru studiów oraz wniesienie opłaty (kwota do ustalenia w dziekanacie) na swoje indywidualne wirtualne konto bankowe. Złożenie pracy dyplomowej może nastąpić po zaliczeniu sesji egzaminacyjnej najpóźniej do 30.09.

2) skreślenie z powodu nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie

Jeśli wznowienie nastąpi przed upływem roku od daty skreślenia, to konieczne jest uzupełnienia brakujących zaliczeń z semestru lub roku, (z którego nastąpiło skreślenie) oraz wniesienie za każdy niezaliczony przedmiot opłaty (kwota do ustalenia w dziekanacie) na swoje indywidualne wirtualne konto bankowe.

Jeśli wznowienie nastąpi po upływie roku od daty skreślenia (niezależnie od powodu skreślenia), to konieczne jest uzupełnienie różnic programowych – nauka wydłuża się wtedy o dodatkowy semestr lub rok. Student nie ponosi dodatkowych kosztów w związku z uzupełnieniem różnic programowych.

pobierz

Request for resumption of studies

      Na podstawie § 54 Regulaminu studiów w UŁ, jeżeli student nie uzyskał zaliczenia seminarium dyplomowego z powodu nieprzedłożenia pracy dyplomowej, ma prawo ubiegać się o przedłużenie terminu zaliczenia seminarium dyplomowego. O przedłużeniu terminu zaliczenia seminarium dyplomowego decyduje Dziekan/Rektor* po zasięgnięciu opinii kierującego pracą, zgodnie z zasadą określoną w § 43. 

      Podstawą do złożenia wniosku o przedłużenie terminu zaliczenia seminarium dyplomowego nie może być studiowanie na dwóch lub więcej kierunkach.  

*Dziekan może wydłużyć termin złożenia pracy dyplomowej o jeden miesiąc tj. do 31 października, Rektor o kolejny miesiąc tj. do 30 listopada.

 

Wniosek do prodziekana - pobierz

Download EN

Wniosek do prorektora - pobierz

Download EN