FORMULARZE DLA STUDENTÓW

AKTUALIZACJA 03.02.2023 R.

      Na podstawie § 54 Regulaminu studiów w UŁ, jeżeli student nie uzyskał zaliczenia seminarium dyplomowego z powodu nieprzedłożenia pracy dyplomowej, ma prawo ubiegać się o przedłużenie terminu zaliczenia seminarium dyplomowego. O przedłużeniu terminu zaliczenia seminarium dyplomowego decyduje Dziekan/Rektor* po zasięgnięciu opinii kierującego pracą, zgodnie z zasadą określoną w § 43. 

      Podstawą do złożenia wniosku o przedłużenie terminu zaliczenia seminarium dyplomowego nie może być studiowanie na dwóch lub więcej kierunkach.  

*Dziekan może wydłużyć termin złożenia pracy dyplomowej o jeden miesiąc tj. do 31 października, Rektor o kolejny miesiąc tj. do 30 listopada.

 

Wniosek do prodziekana - pobierz

Download EN

Wniosek do prorektora - pobierz

Download EN